Berichten

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet?

De nieuwe wet franchise is een feit. Nadat de Tweede Kamer twee weken geleden al akkoord had gegeven, heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Franchise. De wet gaat in per 1 januari 2021. Maar wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet?

Franchise als samenwerking 

Franchise is en blijft een samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Deze nieuwe wet van staatssecretaris Mona Keijzer is tot stand gekomen om de ongelijke verhouding tussen franchisegever en franchisenemer meer in balans te krijgen en de positie van de franchisenemer te versterken. Maar de nieuwe franchisewet moet voor beide partijen werkbaar zijn.

Vier belangrijke aspecten

De wijzigingen die worden aangebracht in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake de invoering van regels betreffende de nieuwe wet franchise, richten zich met name op de volgende vier aspecten:

 1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie, dus voordat het franchisecontract ondertekend is.
 2. Zorgplicht tijdens de samenwerking.
 3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding.
 4. Instemmingsrecht franchisenemer.

Deze vier onderwerpen zijn enorm belangrijk voor een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer en brengen de franchiseverhoudingen meer in balans. Hieronder nemen wij per aspect de wijzigingen kort met u door.

1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie

 • Er wordt beschreven welke informatie franchisegevers en franchisenemers over en weer tenminste moeten delen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Een uitgebreide toelichting over welke informatie gedeeld moet worden en wat relevant is, leest u in dit artikel.
 • De precontractuele uitwisseling van informatie door franchisenemer en franchisegever dient minstens vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt te worden verstrekt.
 • Deze vier weken zijn een zogeheten stand-still periode waarin er geen wijzigingen mogen worden doorgevoerd of aanvullende voorwaarden gesteld mogen worden.
 • Franchisegever mag de franchisenemer in deze periode nog niet laten tekenen of vragen om een investering zoals bijvoorbeeld entreegeld.

2. Zorgplicht tijdens de samenwerking

Hier wordt beschreven welke rechten en plichten er zijn tijdens de samenwerking. Dus ook hoe men formule wijzigingen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst doorvoert.

Een tussentijdse wijziging in een lopende franchisesamenwerking is meestal positief. Want als het goed is, is een franchiseonderneming altijd in beweging en hier horen ontwikkelingen en wijzigingen bij. Maar bij het door ontwikkelen van de franchiseformule horen vaak ook nieuwe investeringen en eventuele aanpassingen door de franchisenemer. Deze positieve ontwikkelingen kunnen negatief uitpakken voor een franchisenemer. Om de franchisenemer hierbij beter te beschermen, is de franchisegever in de nieuwe wet verplicht om vooraf informatie te verstrekken aan de franchisenemer over tussentijdse wijzigingen.

Denk bij wijzigingen dan onder andere aan:

 •  Wijzigen van de franchiseovereenkomst of franchisehandboek.
 • Strategische veranderingen of exploitatie aanpassingen. Denk hierbij aan de uitrol van een variant   op de bestaande franchiseformule. (webshop/retail)
 • Aanpassingen in het investeringsbedrag of de hoogte van de fee.

Belangrijk is de volgorde van de wijzigingen. De plannen van de franchisegever moeten door de organisatie voordat ze uitgerold worden. Verslaglegging en vastlegging van de afspraken en definitieve plannen betekent ook opvolging door alle franchisenemers.

Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

Franchise is een samenwerking. En samenwerken is pas succesvol als er goed overlegd wordt. De nieuwe franchisewet verplicht de franchisegever om regelmatig overleg te houden met de franchisenemers. In de wet is vastgelegd dat er minimaal éénmaal per jaar overleg moet plaatsvinden tussen franchisegever en franchisenemer. De praktijk leert dat de meeste franchiseformules dit al doen en veelal frequenter overleg hebben.

Ook is in de wet opgenomen dat franchisegevers de franchisenemers regelmatig ondersteuning moeten bieden. Net als het overleg is die ondersteuning bij de meeste franchiseformules al goed geregeld. Die ondersteuning is tenslotte de kracht van een goede franchiseformule.

Transparantie van de diverse vergoedingen

Naast het verstrekken van informatie over voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule moet de franchisegever ook transparant zijn over de besteding van de diverse vergoedingen. Hierbij gaat het over de gangbare vergoedingen zoals voor marketingdoeleinden en bijvoorbeeld ICT. Deze toevoeging aan de franchisewet biedt een aangrijpingspunt om tot op zekere hoogte te kunnen nagaan of de gevraagde bijdragen niet onredelijk hoog zijn.

3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding

Bij een goede franchisesamenwerking groeit de franchiseformule succesvol door. Hier plukken zowel franchisegever als  franchisenemer de vruchten van. Het kan voorkomen dat de franchisegever wijzigingen in de formule wil doorvoeren waarbij de franchisenemer geen voordeel meer ervaart. Dan is het belangrijk dat de franchisesamenwerking op een goede manier beëindigd kan worden.

Duidelijkheid over de waardebepaling van de franchisevestiging

In de franchiseovereenkomst moet duidelijk staan hoe men de waarde van de franchisevestiging bepaalt op het moment dat een franchisenemer de samenwerking wil beëindigen. Bij de verkoop van de franchisevestiging aan de franchisegever kan een bepaalde rekenmethodiek worden toegepast. Maar vaak staat in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst een proces beschreven over de beëindiging. Zo kan vastgelegd zijn dat de waarde op dat moment door een onafhankelijke partij wordt bepaald.

Goodwill

Het komt vaak voor dat er nu weinig tot niets in de franchiseovereenkomst is vastgelegd over goodwill. De nieuwe wet franchise verplicht een duidelijke beschrijving van dit begrip. Dus hoe wordt de goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld bij verkoop van de franchisevestiging? De franchisegever dient vooraf na te denken over goodwill met de verschillende scenario’s en dit vast te leggen.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wat is opgenomen in de franchisewet is volledig in lijn met de bestaande jurisprudentie. Dat beschrijft o.a. dat het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan één jaar en qua gebied niet groter mag zijn dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was.

4. Instemmingsrecht voor franchisenemers

De franchisegever heeft de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule te exploiteren en deze plannen bepaalde in de Wet franchise genoemde financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. In de toelichting bij de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen. Een soort instemmingsrecht. Dit om te voorkomen dat een franchisegever zich verrijkt ten koste van de franchisenemer. Deze drempelwaarde geldt voor besluitvorming bij investeringen of kosten die de franchisenemer moet maken en beschrijft tot welk bedrag een franchisegever eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren.

Bij wijzigingen die boven de drempelwaarde uitkomen, is instemming nodig van een meerderheid van de franchisenemers of van de franchisenemers waarop de wijzigingen van toepassing zijn.

Start nieuwe wet franchise

De nieuwe wet franchise gaat in per 1 januari 2021. Zodra de nieuwe franchisewet wordt gepubliceerd in het Staatsblad, is het grootste deel van de wet van kracht. De uitzondering hierop zijn de bepalingen over het concurrentiebeding,  instemmingsrecht en de waardebepaling bij contractbeëindiging. Voor deze onderdelen is een overgangsperiode van twee jaar opgenomen. Maar veelal loopt een franchiseovereenkomst vijf jaar. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd moet worden, of er een nieuwe franchiseovereenkomst getekend gaat worden, dan kan direct een overeenkomst opgesteld worden conform de nieuwe wetgeving en die dus de gehele looptijd passend blijft.

PERSBERICHT: wetsvoorstel Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Franchisenemers: Wet Franchise nu snel invoeren

De franchisenemersorganisaties, verenigd in het Franchisenemers Netwerk Nederland, zijn verheugd dat de Tweede Kamer op dinsdag 16 juni jl. met algemene stemmen het wetsvoorstel Franchise aannam. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. De franchisenemers hopen dan ook dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel snel kan behandelen.

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke verbeteringen van de positie van de franchisenemer:

Transparantie voorafgaand en tijdens de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden in de wet verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor de franchiserelatie.

Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.

Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben, moeten de franchisenemers in meerderheid instemmen.

Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Goed franchisenemer- en franchisegeverschap

Brigitte van der Burg, woordvoerder van de FNN, stelt dat er een goed afgewogen wet ligt die een compromis is tussen de wensen van franchisegevers en franchisenemers. “Belangrijk in de wet zijn de begrippen ‘goed franchisenemer- en goed franchisegeverschap. Je hoort je naar elkaar redelijk en billijk te gedragen. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Het is goed dat er nu concrete aanwijzingen liggen die een vaste basis leggen onder de franchisesamenwerking en dat het wetsvoorstel de gehele samenwerking omvat. “

Snel invoeren

Van der Burg “Het is zaak dat de wet nu snel wordt ingevoerd. Dat kan volgens ons ook. Veel van de wet past direct op de dagelijkse praktijk. En waar nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de berekening van de goodwill en de drempel voor de instemming is in de wet een overgangstermijn van twee jaar ingebouwd. De franchisenemers zijn klaar voor invoering per 1 januari 2021. Zeker omdat we zien dat franchisegevers nu nog snel contracten willen sluiten, vooruitlopend op de wet.”

Bart van der Schoot, voorzitter van de Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, onderschrijft wettelijke verankering voor de franchisebranche.

Franchisenemers Netwerk

Nederland Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van) franchisenemers vertegenwoordigen. In FNN werken samen Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed), Fraudehelpdesk, Stichting Franchisewijzer, Stichting Franchisenemersbelang, Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, BOVAG en Vakcentrum.

Op de agenda: Procedurevergadering nieuwe wet franchise

De behandeling van de nota van de nieuwe wet franchise staat op de agenda tijdens procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering nota wet franchise geagendeerd

De nota naar aanleiding van het verslag (beantwoording van de vragen van de Kamerleden) is beschikbaar en openbaar geagendeerd op maandag 18 mei 2020, vanaf 16:15 uur. Als agendapunt 4 komt de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) aan de orde.

Nu dit definitief op de agenda staat, is er weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwe Wet Franchise.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de uitkomst van deze procedurevergadering.

Nieuwe update wetsvoorstel franchise

Op 5 november plaatsten wij een update over het wetsvoorstel franchise. Er zijn nu weer nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u delen.
Inmiddels heeft de Raad van State positief geoordeeld over het wetsvoorstel en is het voorstel door Mona Keijzer en Sander Dekker naar de Tweede Kamer gestuurd. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Sander Dekker is minister voor rechtsbescherming.

Totstandkoming nieuwe wetsvoorstel

Dit nieuwe wetsvoorstel is tot stand gekomen om de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer zoveel mogelijk gelijk te krijgen. De wet moet er onder andere voor zorgen dat het sluiten van een franchiseovereenkomst transparanter wordt, en dat er een betere informatieoverdracht gaat plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid komt over het wetsvoorstel, zullen wij u uiteraard verder informeren.Meer informatie over deze ontwikkeling en wat het belang is voor franchisenemers, leest u in het artikel van Retailnews.

Status wetsvoorstel franchise

Hoe staat het er voor met het wetsvoorstel franchise? Het wetsvoorstel is 17 juli jl. ingediend bij de Raad van State en momenteel buigt de afdeling Advisering van de Raad van State zich hierover. Dat meldt de nfv.

De Nationale Franchisegids plaatste een update. Lees het hele artikel hier!

Nieuwe franchise wetgeving zorgt voor woedende winkelketens

Op 12 juli 2019 heeft staatssecretaris Mona Keijzer het nieuwe franchise wetsvoorstel naar de Raad van State gestuurd. De nieuwe wetgeving is in het leven geroepen om de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer zoveel mogelijk gelijk te krijgen. Het is dus voor beide partijen belangrijk om hierover goed geïnformeerd te zijn.

Maar wat vinden de grote winkelketens van dit wetsvoorstel? U leest het in dit artikel van de Volkskrant.

Wilt u als franchisenemer weten wat de nieuwe wet voor u betekent? Blijf goed geïnformeerd en meld u kosteloos aan bij onze belangenvereniging.

Belangrijk! Geef uw steun.

Geef uw steun aan het concept wetsvoorstel franchise!

Op 1 januari 2019 plaatsten wij de hoofdlijnen van het tweede ambtelijk concept wetsvoorstel van de Wet Franchise. Dit kunt u eenvoudig nazien op onze website. Het concept wetsvoorstel zal forse impact hebben op de verhouding tussen de franchisegever en de (aspirant) franchisenemer en beoogt te komen tot een meer gelijkwaardige relatie. Het is daarom ook van het grootste belang dat u uw steun uitspreekt voor het voorliggende wetsvoorstel. De wetstekst en de zogenaamde Memorie van Toelichting (MvT) kunt u hier teruglezen.

Uiteraard zal de BVFN een inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel geven die we samen zullen opstellen met onze juridische adviseur Ludwig & van Dam Advocaten welke ook op onze website zal worden geplaatst. Op hoofdlijnen worden nu in deze (concept)wet geregeld:

 • Afkoelingsperiode en informatieplicht vóór aangaan franchiseovereenkomst

De franchisegever moet straks alle mogelijk relevante informatie aan de aspirant franchisenemer mededelen. Niet alleen de te sluiten franchiseovereenkomst, maar ook de financiële gegevens van de locatie en de te verrichten investeringen.
     

 • Zorgplicht: Bijstand en overleg gedurende de franchiseovereenkomst

De franchisegever is verplicht om aan de franchisenemer bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning te verschaffen.

 • Tussentijdse wijzigingen: Instemming bij aanzienlijke wijzigingen franchiseovereenkomst;

Bij majeure wijzigingen van de formule of de franchiseovereenkomst is instemming van (twee-derde van het vertegenwoordigingsorgaan van) de franchisenemer vereist.

 • Beëindiging: Goodwill-vergoeding bij einde franchiseovereenkomst;

De franchiseovereenkomst dient een regeling over goodwill voor de franchisenemer te bevatten.

Wat verwachten wij van u?

Wij roepen u op om uiterlijk op 31 januari uw reactie te plaatsen via bovenstaande link. Uw reactie komt openbaar op de website te staan; u kunt anoniem reageren maar liever reageert u met uw eigen naam en/of bedrijfsnaam. Een anonieme reactie komt wel binnen bij de overheid. Uw tekst mag maximaal 2500 tekens bevatten.

We Care wetsvoorstel nieuwe wet franchise

Belangrijke aandachtspunten en suggesties:

Belangrijk is om in uw reactie de noodzaak van wetgeving te onderstrepen en wellicht een persoonlijk voorbeeld te geven van een misstand welke door deze wetgeving in de toekomst wordt uitgesloten. Meer specifiek van belang is onder meer het verder benoemen of specificeren van:

 • De onafhankelijkheid van het vertegenwoordigend orgaan van franchisenemers.
 • Het goed franchisegeverschap.
 • De toetsbare correctheid van de gegeven informatie van de franchisegever.
 • De hoogte of de berekeningsmethode van de goodwill bij einde van de franchiserelatie.
 • De onwenselijkheid van een non-concurrentiebeding bij einde van de franchiseovereenkomst.
 • Aanzienlijke gevolgen dienen nader gespecificeerd of geduid te worden.
 • De noodzaak van een eenvoudige bindende geschillenbeslechting of rechtsgang.

Hoe kunt u gemakkelijk reageren:


Ga voor uiterlijk 31 januari naar deze overheidssite  om te reageren*. U treft daar het wetsvoorstel en de memorie van de toelichting aan.

Zorg dat u bij de juiste consultatie bent. Vervolgens gaat u door een aantal stappen, waar u:
– in een veld onder ‘vraag’ aangeeft dat u positief bent ten aanzien van het wetsvoorstel, doch ook enige kanttekeningen welke u kunt toelichten.
– minimaal uw e-mailadres, voorletters, achternaam en woon- of vestigingsplaats invult en eventueel uw bedrijfsnaam of formulenaam.
– aangeeft of u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt mag worden of niet. Indien u dat niet wilt, geef dan de reden aan in het veld genoemd onder punt 1.

 1. Na het invullen van uw reactie ontvangt u een direct daarna een e-mail waarin u uw reactie dient te bevestigen. Vergeet dit niet te doen, anders gaat uw reactie verloren!
 2. Stuurt u a.u.b. een kopie van uw reactie naar info@bvfn.nl na afronding van uw reactie, Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Dat de franchiserelatie wettelijk wordt geregeld is een belangrijke stap. Het is nu van belang het voorstel zo aan te passen dat de belangen van de franchisenemer optimaal worden geborgd.

Wij rekenen op uw medewerking!

Het bestuur van de BVFN.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de BVFN

*reageren kan niet meer. De einddatum van consultatie was 31-01-2019

Hoofdlijnen concept wetsvoorstel franchise d.d. 12 december 2018

Op 12 december 2018 is een tweede ambtelijk concept wetsvoorstel van de Wet Franchise gepresenteerd. Een eerder concept wetsvoorstel, dat op 12 april 2017 gepubliceerd was, lijkt daarmee vervangen. De hoofdlijnen van het concept wetsvoorstel d.d. 12 december 2018 zijn de volgende:

Precontractuele fase: 

Afkoelingsperiode en informatieplicht bij aangaan franchiseovereenkomst

Minstens vier weken voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst (of daarmee onlosmakelijk verbonden overeenkomst) dient de franchisegever alle mogelijk relevante informatie aan de aspirant franchisenemer mededelen. Binnen vorenbedoelde termijn van vier weken mag de voorgestelde samenwerking niet gewijzigd worden.Onder deze informatieplicht van de franchisegever valt niet alleen het verschaffen van de te sluiten franchiseovereenkomst, maar bijvoorbeeld ook de financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie van de franchiseonderneming en de door de aspirant franchisenemer te verrichten investeringen.

Zorgplicht:

Bijstand en overleg gedurende de franchiseovereenkomst
De franchisegever is verplicht om aan de franchisenemer bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning te verschaffen. Ter zake door de franchisegever opgedragen verplichte inkoop geldt dat de inkoopvoorwaarden marktconform dienen te zijn. Tussen franchisegever en franchisenemer dient minstens eenmaal per jaar overleg gevoerd te worden over de samenwerking.

Tussentijdse wijzigingen:

Instemming bij aanzienlijke wijzigingen franchiseovereenkomst
Na aanvang van de franchiseovereenkomst mogen aanzienlijke wijzigingen in de franchiseovereenkomst alleen met instemming van (tweederde van het vertegenwoordigingsorgaan van) de franchisenemer worden doorgevoerd. Ook als de franchisegever een formule gaat exploiteren, die geheel of grotendeels overeenkomt met de franchiseformule die de franchisenemers exploiteren, is instemming zijdens de franchisenemers vereist.

Beëindiging:

Goodwill-vergoeding bij einde franchiseovereenkomst
De franchiseovereenkomst dient een regeling over goodwill voor de franchisenemer te bevatten.

Overgangsregeling
Het eerste concept wetsvoorstel bepaalde dat de werking van de regering ingaat voor nieuw te sluiten franchiseovereenkomsten en voor bestaande franchiseovereenkomsten vijf jaar na invoering van de wet. Het tweede concept wetsvoorstel geeft hierover (nog) geen termijn.

Conclusie
Het concept wetsvoorstel zal forse impact hebben op de verhouding tussen de franchisegever en de (aspirant) franchisenemer.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met info@bvfn.nl.  

Mr. A.W. Dolphijn – franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.