Privacy Verklaring

De Belangen Vereniging Franchisenemers Nederland (BVFN) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij als vereniging omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De BVFN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BVFN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Communicatie over het lidmaatschap;
 • Informatieverstrekking ten behoeve van franchise;
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht;
 • Het verwerken van betalingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van een overeengekomen lidmaatschap of vanwege de betrokkene geuite intentie tot het sluiten daarvan;
 • Uitvoering van administratieve/fiscale wetgeving.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan indien noodzakelijk de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • IBAN.

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voor zover de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan administratieve/fiscale wetgeving worden de gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Informatieverstrekking ten behoeve van de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het verstrekken van een opdracht;
 • Het verwerken van betalingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Uitvoering van een overeengekomen opdracht of vanwege de betrokkene geuite intentie tot het sluiten daarvan;
 • Uitvoering van een abonnementsovereenkomst;
 • Uitvoering van administratieve/fiscale wetgeving.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • IBAN

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Voor zover de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan administratieve/fiscale wetgeving worden de gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming verstrekt via het inschrijfformulier nieuwsbrief;
 • Indien u een betalende klant van BVFN is de grondslag niet gebaseerd op toestemming maar op een zogeheten commercieel gerechtvaardigde belang

In beide gevallen kunt u zich te allen tijde eenvoudig en kosteloos uitschrijven.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
 • Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men geabonneerd is op de nieuwsbrief.

  

 Verwerking van persoonsgegevens van portal gebruikers

Persoonsgegevens van portal gebruikers worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de leden d.m.v. berichten en aankondigen in het besloten BVFN-portal.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het uitvoeren van het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is.
 • Voor zover de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan administratieve/fiscale wetgeving worden de gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontracten

Persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerde worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

  

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers en bestuursleden

 Persoonsgegevens van medewerkers en bestuursleden worden door de BVFN verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeids- of samenwerkingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de BVFN de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID, voor zover dit wettelijk is vereist;
 • BSN-nummer, voor zover dit wettelijk is vereist;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de BVFN opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft.
 • Voor zover de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan administratieve/fiscale wetgeving worden de gegevens bewaard voor de duur van 7 jaar of de termijn zoals aangegeven in het arbeidsrecht.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens en uw rechten te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen onder de 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

In zijn algemeenheid bewaart de BVFN persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het door waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de BVFN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Als u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in sommige gevallen ook recht om deze persoonsgegevens te verkrijgen in een vorm/bestand waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Onze Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig onze Privacy Statement te bekijken.

Contactgegevens

BVFN

p/a Spegelt 38

5674 CD Nuenen

Tel:        06 – 48 48 02 52

E-mail: info@bvfn.nl