steun concept wetsvoorstel franchise

Belangrijk! Geef uw steun.

Geef uw steun aan het concept wetsvoorstel franchise!

Op 1 januari 2019 plaatsten wij de hoofdlijnen van het tweede ambtelijk concept wetsvoorstel van de Wet Franchise. Dit kunt u eenvoudig nazien op onze website. Het concept wetsvoorstel zal forse impact hebben op de verhouding tussen de franchisegever en de (aspirant) franchisenemer en beoogt te komen tot een meer gelijkwaardige relatie. Het is daarom ook van het grootste belang dat u uw steun uitspreekt voor het voorliggende wetsvoorstel. De wetstekst en de zogenaamde Memorie van Toelichting (MvT) kunt u hier teruglezen.

Uiteraard zal de BVFN een inhoudelijke reactie op het wetsvoorstel geven die we samen zullen opstellen met onze juridische adviseur Ludwig & van Dam Advocaten welke ook op onze website zal worden geplaatst. Op hoofdlijnen worden nu in deze (concept)wet geregeld:

 • Afkoelingsperiode en informatieplicht vóór aangaan franchiseovereenkomst

De franchisegever moet straks alle mogelijk relevante informatie aan de aspirant franchisenemer mededelen. Niet alleen de te sluiten franchiseovereenkomst, maar ook de financiële gegevens van de locatie en de te verrichten investeringen.
     

 • Zorgplicht: Bijstand en overleg gedurende de franchiseovereenkomst

De franchisegever is verplicht om aan de franchisenemer bijstand alsmede de commerciële en technische ondersteuning te verschaffen.

 • Tussentijdse wijzigingen: Instemming bij aanzienlijke wijzigingen franchiseovereenkomst;

Bij majeure wijzigingen van de formule of de franchiseovereenkomst is instemming van (twee-derde van het vertegenwoordigingsorgaan van) de franchisenemer vereist.

 • Beëindiging: Goodwill-vergoeding bij einde franchiseovereenkomst;

De franchiseovereenkomst dient een regeling over goodwill voor de franchisenemer te bevatten.

Wat verwachten wij van u?

Wij roepen u op om uiterlijk op 31 januari uw reactie te plaatsen via bovenstaande link. Uw reactie komt openbaar op de website te staan; u kunt anoniem reageren maar liever reageert u met uw eigen naam en/of bedrijfsnaam. Een anonieme reactie komt wel binnen bij de overheid. Uw tekst mag maximaal 2500 tekens bevatten.

We Care wetsvoorstel nieuwe wet franchise

Belangrijke aandachtspunten en suggesties:

Belangrijk is om in uw reactie de noodzaak van wetgeving te onderstrepen en wellicht een persoonlijk voorbeeld te geven van een misstand welke door deze wetgeving in de toekomst wordt uitgesloten. Meer specifiek van belang is onder meer het verder benoemen of specificeren van:

 • De onafhankelijkheid van het vertegenwoordigend orgaan van franchisenemers.
 • Het goed franchisegeverschap.
 • De toetsbare correctheid van de gegeven informatie van de franchisegever.
 • De hoogte of de berekeningsmethode van de goodwill bij einde van de franchiserelatie.
 • De onwenselijkheid van een non-concurrentiebeding bij einde van de franchiseovereenkomst.
 • Aanzienlijke gevolgen dienen nader gespecificeerd of geduid te worden.
 • De noodzaak van een eenvoudige bindende geschillenbeslechting of rechtsgang.

Hoe kunt u gemakkelijk reageren:


Ga voor uiterlijk 31 januari naar deze overheidssite  om te reageren*. U treft daar het wetsvoorstel en de memorie van de toelichting aan.

Zorg dat u bij de juiste consultatie bent. Vervolgens gaat u door een aantal stappen, waar u:
– in een veld onder ‘vraag’ aangeeft dat u positief bent ten aanzien van het wetsvoorstel, doch ook enige kanttekeningen welke u kunt toelichten.
– minimaal uw e-mailadres, voorletters, achternaam en woon- of vestigingsplaats invult en eventueel uw bedrijfsnaam of formulenaam.
– aangeeft of u wilt dat uw reactie openbaar gemaakt mag worden of niet. Indien u dat niet wilt, geef dan de reden aan in het veld genoemd onder punt 1.

 1. Na het invullen van uw reactie ontvangt u een direct daarna een e-mail waarin u uw reactie dient te bevestigen. Vergeet dit niet te doen, anders gaat uw reactie verloren!
 2. Stuurt u a.u.b. een kopie van uw reactie naar info@bvfn.nl na afronding van uw reactie, Uiteraard gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Dat de franchiserelatie wettelijk wordt geregeld is een belangrijke stap. Het is nu van belang het voorstel zo aan te passen dat de belangen van de franchisenemer optimaal worden geborgd.

Wij rekenen op uw medewerking!

Het bestuur van de BVFN.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met de BVFN

*reageren kan niet meer. De einddatum van consultatie was 31-01-2019