Franchisebeurs Onderneem ’t geannuleerd

Op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2020 stond hij eindelijk gepland: de Franchisebeurs “Onderneem ‘t!” in Nijkerk. Helaas is deze editie geannuleerd en wordt de beurs nu doorgeschoven naar volgend jaar. 

Deze beurs is al 17 jaar dé plek om informatie te verzamelen over franchise en contacten te leggen in deze mooie branche. Naast de vele franchiseformules die vertegenwoordigd zijn, kunt u ook deelnemen aan verschillende seminars. Deze 17e editie stond eigenlijk gepland in april van dit jaar, maar door de Corona-maatregelen moest deze worden uitgesteld.

In overleg met de standhouders is besloten dat de Franchisebeurs Onderneem ‘t! dit jaar geen doorgang kan hebben. Deze beurs wordt verplaatst naar het najaar van 2021.

Kwalitatief hoogwaardige beurs

De organisatie wil de veiligheid van de bezoekers en standhouders waarborgen en tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardige beurs neerzetten. Ondanks alle inspanningen kan dit niet gegarandeerd worden. Hierdoor is besloten de Franchise beurs een jaar uit te stellen.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en kaartverkoop voor 2021.

Seminar “Klaar voor de nieuwe franchisewet”

Bent u als franchisenemer klaar voor de nieuwe franchisewet? De nieuwe wet treedt per 1 januari 2021 in werking! Deze wet beoogt een versterking van de positie van de franchisenemer en het creëren van meer transparantie. Maar wat betekent dit in de praktijk voor de franchisenemer? In samenwerking met De FranchiseAdviseur en Holla advocaten organiseerden wij onlangs een seminar voor onze leden. Tijdens dit seminar werden de deelnemers bijgepraat over de belangrijkste wijzigingen zoals die door de franchisewet ontstaan.

Speerpunten nieuwe franchise wet

De nieuwe wet franchise omvat vier belangrijke speerpunten, te weten:

 1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie.
 2. Zorgplicht tijdens de samenwerking.
 3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding.
 4. Instemmingsrecht franchisenemer.

Onderwerpen seminar franchisewet

Het was een interactieve sessie waarbij onderstaande onderwerpen uitgebreid aan bod kwamen:

 • zorgplicht
 • instemmingsrecht
 • recht op informatie
 • goodwill
 • non-concurrentiebeding
 • inwerkingtreding voor bestaande overeenkomsten.

Rechten van de franchisenemer

Zo werd onder andere besproken welke rechten de franchisenemer heeft bij plannen van de franchisegever die voor de franchisenemer financieel nadelig kunnen uitpakken. Maar ook werd besproken wat er in de franchiseovereenkomst geregeld moet zijn in verband met een goodwillvergoeding bij het beëindigen van die overeenkomst.

Daarnaast werden er verschillende wetsartikelen uit het nieuwe wetsvoorstel uitgelicht en werd er antwoord gegeven op onder meer onderstaande vragen:

 • Hoe is in de nieuwe franchisewet vormgegeven aan de zorgplicht van de franchisegever?
 • Op welke informatie kan de franchisenemer tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst aanspraak maken?
 • Welke bepalingen van de franchisewet gelden direct vanaf de inwerkingtreding en welke bepalingen kennen een uitgestelde inwerkingtreding voor bestaande franchise overeenkomsten?

Krachten bundelen in een franchisevereniging

Duidelijk werd dat het belangrijk is om als franchisenemer goed geïnformeerd te zijn en dat er er in veel gevallen nog nog genoeg geregeld moet worden. Daarnaast kwam het belang van verenigen duidelijk naar voren. Voor franchisenemers is het raadzaam, zeker gezien het instemmingsrecht, om de krachten te bundelen. Dit kan door u aan te sluiten bij bijvoorbeeld een franchisevereniging. Heeft uw franchiseformule nog geen vereniging? Overweeg dan zeker om een vereniging op te richten. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Als lid van de BVFN heeft u gratis toegang tot onze seminars en het portal. In het portal van de BVFN vind u veel informatie over de verschillende onderwerpen die in nieuwe franchisewet benoemd worden.

 

Bestuurswijziging BVFN zorgt voor frisse wind

Onlangs zijn er wijzigingen aangebracht in het bestuur van de BVFN. De heren Van Herk en Rodenburg zijn uitgetreden. De heer Jeroen Muller is toegetreden als bestuurslid van de BVFN. Jeroen Muller is voorzitter van het bestuur van de Franchisevereniging van Olympia Uitzendbureau. Met zijn jarenlange ervaring in de franchisebranche is hij van grote toegevoegde waarde voor de belangenvereniging. Deze bestuurswijziging zorgt bij de BVFN voor een frisse wind

Delen van kennis

Met deze wijziging in de samenstelling heeft het bestuur de BVFN zich afgelopen periode gericht op een betere invulling van de werkzaamheden, waaronder het delen van kennis. Zo is er een portal, toegankelijk voor leden, waarin informatie en ervaringen gedeeld worden. Zeker nu er een nieuwe franchisewetgeving klaar staat, is het van groot belang dat franchisenemers op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen hieromtrent. Het bestuur maakt zich sterk voor de belangen van alle franchisenemers in Nederland.

Collectief samenwerkingsverband

Binnen franchise hebben zowel de franchisegever als franchisenemers rechten en plichten. Maar vaak genoeg ontstaat er discussie tussen beide partijen. Een onduidelijke vastlegging van afspraken (contract en handboek) ligt hier veelal aan ten grondslag. De positie van een individuele franchisenemer is tijdens zo’n discussie dan vaak minder sterk dan die van een franchisegever. Een collectief samenwerkingsverband helpt om beter gehoord te worden. De BVFN voorziet in deze behoefte.

Door de nieuwe samenstelling van de het bestuur van de BVFN is er een frisse wind gaan waaien waardoor er dit jaar een flinke groei van aangesloten franchisenemers verwacht wordt. Samen staan we sterker.

De BVFN dankt de heren Van Herk en Rodenburg voor hun inzet.

Wilt u meer informatie over deze bestuurswijziging of u gratis aanmelden als lid? Stuur dan een mail naar info@bvfn.nl of vul het aanmeldformulier in.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet?

De nieuwe wet franchise is een feit. Nadat de Tweede Kamer twee weken geleden al akkoord had gegeven, heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de Wet Franchise. De wet gaat in per 1 januari 2021. Maar wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen van de nieuwe franchisewet?

Franchise als samenwerking 

Franchise is en blijft een samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer. Deze nieuwe wet van staatssecretaris Mona Keijzer is tot stand gekomen om de ongelijke verhouding tussen franchisegever en franchisenemer meer in balans te krijgen en de positie van de franchisenemer te versterken. Maar de nieuwe franchisewet moet voor beide partijen werkbaar zijn.

Vier belangrijke aspecten

De wijzigingen die worden aangebracht in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek inzake de invoering van regels betreffende de nieuwe wet franchise, richten zich met name op de volgende vier aspecten:

 1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie, dus voordat het franchisecontract ondertekend is.
 2. Zorgplicht tijdens de samenwerking.
 3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding.
 4. Instemmingsrecht franchisenemer.

Deze vier onderwerpen zijn enorm belangrijk voor een goede samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer en brengen de franchiseverhoudingen meer in balans. Hieronder nemen wij per aspect de wijzigingen kort met u door.

1. Pre-contractuele uitwisseling van informatie

 • Er wordt beschreven welke informatie franchisegevers en franchisenemers over en weer tenminste moeten delen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst. Een uitgebreide toelichting over welke informatie gedeeld moet worden en wat relevant is, leest u in dit artikel.
 • De precontractuele uitwisseling van informatie door franchisenemer en franchisegever dient minstens vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt te worden verstrekt.
 • Deze vier weken zijn een zogeheten stand-still periode waarin er geen wijzigingen mogen worden doorgevoerd of aanvullende voorwaarden gesteld mogen worden.
 • Franchisegever mag de franchisenemer in deze periode nog niet laten tekenen of vragen om een investering zoals bijvoorbeeld entreegeld.

2. Zorgplicht tijdens de samenwerking

Hier wordt beschreven welke rechten en plichten er zijn tijdens de samenwerking. Dus ook hoe men formule wijzigingen tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst doorvoert.

Een tussentijdse wijziging in een lopende franchisesamenwerking is meestal positief. Want als het goed is, is een franchiseonderneming altijd in beweging en hier horen ontwikkelingen en wijzigingen bij. Maar bij het door ontwikkelen van de franchiseformule horen vaak ook nieuwe investeringen en eventuele aanpassingen door de franchisenemer. Deze positieve ontwikkelingen kunnen negatief uitpakken voor een franchisenemer. Om de franchisenemer hierbij beter te beschermen, is de franchisegever in de nieuwe wet verplicht om vooraf informatie te verstrekken aan de franchisenemer over tussentijdse wijzigingen.

Denk bij wijzigingen dan onder andere aan:

 •  Wijzigen van de franchiseovereenkomst of franchisehandboek.
 • Strategische veranderingen of exploitatie aanpassingen. Denk hierbij aan de uitrol van een variant   op de bestaande franchiseformule. (webshop/retail)
 • Aanpassingen in het investeringsbedrag of de hoogte van de fee.

Belangrijk is de volgorde van de wijzigingen. De plannen van de franchisegever moeten door de organisatie voordat ze uitgerold worden. Verslaglegging en vastlegging van de afspraken en definitieve plannen betekent ook opvolging door alle franchisenemers.

Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers

Franchise is een samenwerking. En samenwerken is pas succesvol als er goed overlegd wordt. De nieuwe franchisewet verplicht de franchisegever om regelmatig overleg te houden met de franchisenemers. In de wet is vastgelegd dat er minimaal éénmaal per jaar overleg moet plaatsvinden tussen franchisegever en franchisenemer. De praktijk leert dat de meeste franchiseformules dit al doen en veelal frequenter overleg hebben.

Ook is in de wet opgenomen dat franchisegevers de franchisenemers regelmatig ondersteuning moeten bieden. Net als het overleg is die ondersteuning bij de meeste franchiseformules al goed geregeld. Die ondersteuning is tenslotte de kracht van een goede franchiseformule.

Transparantie van de diverse vergoedingen

Naast het verstrekken van informatie over voorgenomen wijzigingen in de franchiseformule moet de franchisegever ook transparant zijn over de besteding van de diverse vergoedingen. Hierbij gaat het over de gangbare vergoedingen zoals voor marketingdoeleinden en bijvoorbeeld ICT. Deze toevoeging aan de franchisewet biedt een aangrijpingspunt om tot op zekere hoogte te kunnen nagaan of de gevraagde bijdragen niet onredelijk hoog zijn.

3. Goodwill en post-contractueel non-concurrentiebeding

Bij een goede franchisesamenwerking groeit de franchiseformule succesvol door. Hier plukken zowel franchisegever als  franchisenemer de vruchten van. Het kan voorkomen dat de franchisegever wijzigingen in de formule wil doorvoeren waarbij de franchisenemer geen voordeel meer ervaart. Dan is het belangrijk dat de franchisesamenwerking op een goede manier beëindigd kan worden.

Duidelijkheid over de waardebepaling van de franchisevestiging

In de franchiseovereenkomst moet duidelijk staan hoe men de waarde van de franchisevestiging bepaalt op het moment dat een franchisenemer de samenwerking wil beëindigen. Bij de verkoop van de franchisevestiging aan de franchisegever kan een bepaalde rekenmethodiek worden toegepast. Maar vaak staat in het franchisehandboek en de franchiseovereenkomst een proces beschreven over de beëindiging. Zo kan vastgelegd zijn dat de waarde op dat moment door een onafhankelijke partij wordt bepaald.

Goodwill

Het komt vaak voor dat er nu weinig tot niets in de franchiseovereenkomst is vastgelegd over goodwill. De nieuwe wet franchise verplicht een duidelijke beschrijving van dit begrip. Dus hoe wordt de goodwill van de franchisevestiging tussen franchisegever en franchisenemer verdeeld bij verkoop van de franchisevestiging? De franchisegever dient vooraf na te denken over goodwill met de verschillende scenario’s en dit vast te leggen.

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding wat is opgenomen in de franchisewet is volledig in lijn met de bestaande jurisprudentie. Dat beschrijft o.a. dat het concurrentiebeding van de franchisenemer niet langer mag duren dan één jaar en qua gebied niet groter mag zijn dan het exclusieve werkgebied waar de ondernemer actief was.

4. Instemmingsrecht voor franchisenemers

De franchisegever heeft de voorafgaande instemming van de franchisenemer nodig als hij van plan is om de franchiseovereenkomst te wijzigen of een afgeleide formule te exploiteren en deze plannen bepaalde in de Wet franchise genoemde financiële gevolgen hebben voor de franchisenemer. In de toelichting bij de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen. Een soort instemmingsrecht. Dit om te voorkomen dat een franchisegever zich verrijkt ten koste van de franchisenemer. Deze drempelwaarde geldt voor besluitvorming bij investeringen of kosten die de franchisenemer moet maken en beschrijft tot welk bedrag een franchisegever eenzijdig wijzigingen kan doorvoeren.

Bij wijzigingen die boven de drempelwaarde uitkomen, is instemming nodig van een meerderheid van de franchisenemers of van de franchisenemers waarop de wijzigingen van toepassing zijn.

Start nieuwe wet franchise

De nieuwe wet franchise gaat in per 1 januari 2021. Zodra de nieuwe franchisewet wordt gepubliceerd in het Staatsblad, is het grootste deel van de wet van kracht. De uitzondering hierop zijn de bepalingen over het concurrentiebeding,  instemmingsrecht en de waardebepaling bij contractbeëindiging. Voor deze onderdelen is een overgangsperiode van twee jaar opgenomen. Maar veelal loopt een franchiseovereenkomst vijf jaar. Wanneer een franchiseovereenkomst met een franchisenemer vernieuwd moet worden, of er een nieuwe franchiseovereenkomst getekend gaat worden, dan kan direct een overeenkomst opgesteld worden conform de nieuwe wetgeving en die dus de gehele looptijd passend blijft.

PERSBERICHT: wetsvoorstel Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Franchisenemers: Wet Franchise nu snel invoeren

De franchisenemersorganisaties, verenigd in het Franchisenemers Netwerk Nederland, zijn verheugd dat de Tweede Kamer op dinsdag 16 juni jl. met algemene stemmen het wetsvoorstel Franchise aannam. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. De franchisenemers hopen dan ook dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel snel kan behandelen.

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke verbeteringen van de positie van de franchisenemer:

Transparantie voorafgaand en tijdens de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden in de wet verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor de franchiserelatie.

Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.

Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben, moeten de franchisenemers in meerderheid instemmen.

Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Goed franchisenemer- en franchisegeverschap

Brigitte van der Burg, woordvoerder van de FNN, stelt dat er een goed afgewogen wet ligt die een compromis is tussen de wensen van franchisegevers en franchisenemers. “Belangrijk in de wet zijn de begrippen ‘goed franchisenemer- en goed franchisegeverschap. Je hoort je naar elkaar redelijk en billijk te gedragen. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Het is goed dat er nu concrete aanwijzingen liggen die een vaste basis leggen onder de franchisesamenwerking en dat het wetsvoorstel de gehele samenwerking omvat. “

Snel invoeren

Van der Burg “Het is zaak dat de wet nu snel wordt ingevoerd. Dat kan volgens ons ook. Veel van de wet past direct op de dagelijkse praktijk. En waar nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de berekening van de goodwill en de drempel voor de instemming is in de wet een overgangstermijn van twee jaar ingebouwd. De franchisenemers zijn klaar voor invoering per 1 januari 2021. Zeker omdat we zien dat franchisegevers nu nog snel contracten willen sluiten, vooruitlopend op de wet.”

Bart van der Schoot, voorzitter van de Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, onderschrijft wettelijke verankering voor de franchisebranche.

Franchisenemers Netwerk

Nederland Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van) franchisenemers vertegenwoordigen. In FNN werken samen Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed), Fraudehelpdesk, Stichting Franchisewijzer, Stichting Franchisenemersbelang, Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, BOVAG en Vakcentrum.

Op de agenda: Procedurevergadering nieuwe wet franchise

De behandeling van de nota van de nieuwe wet franchise staat op de agenda tijdens procedurevergadering van de commissie Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering nota wet franchise geagendeerd

De nota naar aanleiding van het verslag (beantwoording van de vragen van de Kamerleden) is beschikbaar en openbaar geagendeerd op maandag 18 mei 2020, vanaf 16:15 uur. Als agendapunt 4 komt de wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van regels omtrent de franchiseovereenkomst (Wet franchise) aan de orde.

Nu dit definitief op de agenda staat, is er weer een belangrijke stap gezet richting de nieuwe Wet Franchise.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de uitkomst van deze procedurevergadering.

Corona-regelingen voor (franchise)ondernemers

Gisterenavond heeft het kabinet tijdens een persconferentie nieuwe maatregelen voor (franchise)ondernemers bekend gemaakt. De Kamer van Koophandel heeft hier de nieuwe regelingen, waar u als ondernemer gebruik van kunt maken, op een rijtje gezet.

Wij wensen u als franchisenemer ontzettend veel sterkte toe in deze bizarre tijd. Weet dat wij voor franchisegerelateerde vragen bereikbaar zijn via info@bvfn.nl.

Nieuwe update wetsvoorstel franchise

Op 5 november plaatsten wij een update over het wetsvoorstel franchise. Er zijn nu weer nieuwe ontwikkelingen die wij graag met u delen.
Inmiddels heeft de Raad van State positief geoordeeld over het wetsvoorstel en is het voorstel door Mona Keijzer en Sander Dekker naar de Tweede Kamer gestuurd. Mona Keijzer is staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Sander Dekker is minister voor rechtsbescherming.

Totstandkoming nieuwe wetsvoorstel

Dit nieuwe wetsvoorstel is tot stand gekomen om de verhoudingen tussen franchisegever en franchisenemer zoveel mogelijk gelijk te krijgen. De wet moet er onder andere voor zorgen dat het sluiten van een franchiseovereenkomst transparanter wordt, en dat er een betere informatieoverdracht gaat plaatsvinden. Zodra er meer duidelijkheid komt over het wetsvoorstel, zullen wij u uiteraard verder informeren.Meer informatie over deze ontwikkeling en wat het belang is voor franchisenemers, leest u in het artikel van Retailnews.

Domino’s: “Geen sprake van breuk met franchisenemers”

Franchiseformule Domino’s is ervan overtuigd dat het conflict met zijn franchisenemers door onderling overleg is op te lossen. “Van een breuk of ondernemers die willen vertrekken is geen sprake“, zegt CEO Misja Vroom tegen RetailTrends. “Er zijn juist genoeg ondernemers die hebben aangegeven te willen groeien.

Retailnews schreef een artikel over deze situatie. Het volledige artikel lees je hier.

Status wetsvoorstel franchise

Hoe staat het er voor met het wetsvoorstel franchise? Het wetsvoorstel is 17 juli jl. ingediend bij de Raad van State en momenteel buigt de afdeling Advisering van de Raad van State zich hierover. Dat meldt de nfv.

De Nationale Franchisegids plaatste een update. Lees het hele artikel hier!