Persbericht wetsvoorstel franchise

PERSBERICHT: wetsvoorstel Franchise aangenomen door de Tweede Kamer

Franchisenemers: Wet Franchise nu snel invoeren

De franchisenemersorganisaties, verenigd in het Franchisenemers Netwerk Nederland, zijn verheugd dat de Tweede Kamer op dinsdag 16 juni jl. met algemene stemmen het wetsvoorstel Franchise aannam. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat moet een einde maken aan de onevenwichtige verhouding tussen franchisenemer en franchisegever. De franchisenemers hopen dan ook dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel snel kan behandelen.

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke verbeteringen van de positie van de franchisenemer:

Transparantie voorafgaand en tijdens de overeenkomst: De franchisegever en de franchisenemer worden in de wet verplicht elkaar die informatie te geven die relevant is voor de franchiserelatie.

Vooraf vastleggen hoe de goodwill wordt bepaald: De persoonlijke inzet van de franchisenemer kan tot een waardestijging leiden. Vooraf moet worden vastgelegd hoe die bij het aflopen van de overeenkomst wordt bepaald.

Instemmingsrecht van franchisenemers: Bij beslissingen over de formule die ingrijpende financiële consequenties kunnen hebben, moeten de franchisenemers in meerderheid instemmen.

Een beperking van het non-concurrentiebeding: Franchisenemers krijgen meer ruimte voor hun ondernemerschap na het beëindigen van de franchiseovereenkomst.

Goed franchisenemer- en franchisegeverschap

Brigitte van der Burg, woordvoerder van de FNN, stelt dat er een goed afgewogen wet ligt die een compromis is tussen de wensen van franchisegevers en franchisenemers. “Belangrijk in de wet zijn de begrippen ‘goed franchisenemer- en goed franchisegeverschap. Je hoort je naar elkaar redelijk en billijk te gedragen. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Het is goed dat er nu concrete aanwijzingen liggen die een vaste basis leggen onder de franchisesamenwerking en dat het wetsvoorstel de gehele samenwerking omvat. “

Snel invoeren

Van der Burg “Het is zaak dat de wet nu snel wordt ingevoerd. Dat kan volgens ons ook. Veel van de wet past direct op de dagelijkse praktijk. En waar nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de berekening van de goodwill en de drempel voor de instemming is in de wet een overgangstermijn van twee jaar ingebouwd. De franchisenemers zijn klaar voor invoering per 1 januari 2021. Zeker omdat we zien dat franchisegevers nu nog snel contracten willen sluiten, vooruitlopend op de wet.”

Bart van der Schoot, voorzitter van de Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, onderschrijft wettelijke verankering voor de franchisebranche.

Franchisenemers Netwerk

Nederland Franchisenemers Netwerk Nederland (FNN) is het platform waar kennis en informatie wordt verzameld en gedeeld ten behoeve van de versterking van de positie van (aspirant)franchisenemers en hun verenigingen. Daarnaast wil het netwerk de stem van franchisenemers versterken en de (belangen van) franchisenemers vertegenwoordigen. In FNN werken samen Franchisenemers Alliantie Nederland (FANed), Fraudehelpdesk, Stichting Franchisewijzer, Stichting Franchisenemersbelang, Belangenvereniging Franchisenemers Nederland, BOVAG en Vakcentrum.