Nieuwsbrief 22 juli 2016

Geachte leden,

In deze nieuwsbrief treft u aan een door mr. M. Munnik geschreven artikel naar aanleiding van een kort geding vonnis d.d. 7 juli jongstleden, alsmede een enquête van de zijde van Fanchise+ betreffende uw ervaringen als franchisenemer.

Arbitragebeding mag franchisenemer niet benadelen: vernietiging.

Mr. Maaike Munnik – Franchiseadvocaat

Het voeren van een procedure is al kostbaar genoeg, laat staan als je deze (arbitrage)procedure ook nog eens in het buitenland moet voeren en/of naar een ander recht dan het Nederlandse recht. Ondanks deze bezwaren is hier toch sprake van bij een grote internationaal opererende franchiseorganisatie. De rechtskeuze, opgenomen in de franchiseovereenkomst, is bepaald op grond van gemak voor de franchisegever of zelfs ten behoeve van het afschrikken van franchisenemers tot het opstarten van een procedure. Voormelde situatie is aan de rechter voorgelegd ter toetsing om te bezien of dit dusdanig onredelijk is dat afgeweken dient te worden van de in Nederland geldende en centraal staande contractsvrijheid.

Reeds eerder is door het Hof Amsterdam geoordeeld dat een dergelijke bepaling in een franchiseovereenkomst, in dit geval een arbitrage procedure in New York naar Liechtensteins recht, onder omstandigheden nietig is. Ook de Rechtbank Den haag heeft zich bij dit oordeel aangesloten in een vergelijkbare uitspraak. Vorige maand kwam opnieuw een dergelijke kwestie in kort geding aan de orde bij de rechter van Amsterdam. In deze kwestie is eveneens sprake van een te voeren arbitrageprocedure in New York, waarbij Nederlandse recht van toepassing is. Het feit dat de procedure door middel van arbitrage in New York gevoerd dient worden is echter doorslaggevend.

Bijzonder is dat aansluiting wordt gezocht bij de voor particulieren geldende wettelijke bepalingen ten aanzien van de mogelijkheid tot vernietiging van onredelijke bezwarende contractuele bepalingen. Deze bepalingen zijn in beginsel niet van toepassing op bedrijven, dus ook niet op de franchisenemer. Geoordeeld wordt echter dat de positie van de franchisenemer voldoende vergelijkbaar is met die van een consument, zodat de betreffende wetsartikelen van invloed zijn op de toetsing of sprake is van een onredelijk bezwarende bepaling een ook worden toegepast.

Als relevante omstandigheden om te oordelen of sprake is van een onredelijk bezwarende bepaling voor de franchisenemer worden door de rechter genoemd dat de franchisenemer de economisch zwakkere partij is en dat de franchisenemer aanzienlijk belast wordt in termen van geld, tijd en energie om voor een procedure naar de Verenigde Staten te moeten afreizen. Het voeren van de procedure via een conference call wordt door de rechter niet als een afdoende oplossing bezien, een conference call kan niet gelijk worden gesteld aan een mondelinge zitting. Ook het voeren van de procedure in het Engels wordt als belasting gezien van de franchisenemer. Nu veelal sprake is bij internationaal opererende organisaties van vestiging van de franchisegever in het land van franchisenemer kan ook dit niet als rechtvaardigingsgrond worden bezien, dit alles zorgt voor onevenredigheid tussen franchisegever en franchisenemer.

Een geslaagd beroep op de vernietiging zorgt ervoor dat franchisenemer niet een dure procedure hoeft te voeren in New York maar zijn procedure kan aanbrengen bij de rechter in Nederland. Per geval zal elke keer weer beoordeeld worden of het betreffende arbitragebeding vernietigd kan worden, nu voor de hand ligt dat de franchisegever altijd een beroep zal doen op de onbevoegdheid van de Nederlandse rechter.

Wat speelt er bij de franchisenemers?

Als Franchise+ willen we graag weten wat het verhaal van de franchisenemer is en waar zij tegen aan lopen in de praktijk. Hoe tevreden zijn ze met de franchisegever en de formule? Met welke vragen kunnen zij niet terecht bij hun franchisegever?
Om achter deze vragen te komen willen wij u graag vragen om de enquête in te vullen en uw ervaringen met ons te delen.
Het invullen van deze enquête kunt u anoniem doen en kost u maximaal 5 minuten. Wanneer u de enquête invult, kunt u aan het eind uw gegevens achterlaten om het vakblad Franchise+ een jaar gratis te ontvangen en kans te maken op 1 van de 5 VVV bonnen ter waarde van € 50,-!
Vul de enquête nu in! https://nl.surveymonkey.com/r/5FTX7PM

Mr. M. Munnik – Franchiseadvocaat
Ludwig & Van Dam Franchise advocaten, franchise juridisch advies.

Nieuwsbrief 1 juli 2016 – enquête franchisenemers

Beste leden,

Het vakblad Franchise Plus heeft een enquête uitgezet onder franchisenemers. Het is de bedoeling de behoefte van franchisenemers in kaart te brengen, te begrijpen waar ondernemers tegenaan lopen en zodoende te bezien op welke wijze ondernemers beter kunnen worden ondersteund bij het exploiteren van hun onderneming. Uiteraard krijgt dit onderzoek meer gewicht indien er zoveel mogelijk franchisenemers de enquête invullen. De BVFN ondersteunt dit initiatief van harte en verzoek u allen de enquête in te vullen.

De BVFN hoopt de uitkomst van deze enquête te kunnen meenemen in de discussie over de Nederlandse Franchise Code en haar doelstelling franchisenemers betere ondersteuning te bieden om zodoende te komen tot een meer evenwichtige franchiseverhouding.

Door het klikken op onderstaande link kunt u deze enquête invullen.
https://nl.surveymonkey.com/r/5FTX7PM *

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

* de enquête is inmiddels gesloten.