Franchise & Formulebeurs Onderneem ’t

31Aan de leden van de BVFN,

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april aanstaande vindt de Franchise & Formulebeurs Onderneem ’t weer plaats, bij Expo Hoevelaken (Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken. De beurs is op beide dagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur. De Franchise & Formulebeurs Onderneem ’t is al twaalf jaar lang de plek om in één dag alles te leren over het zelfstandig ondernemerschap als franchisenemer. De standhouders zijn franchiseformules van alle branches, van mode en retail tot food en van horeca tot dienstverlening.

Ook de BVFN, heeft op de beurs een stand en is gedurende de volledige beursperiode aanwezig. De gelegenheid derhalve om kennis te maken met de bestuursleden van de BVFN en uw ervaringen met hen te delen.

De BVFN beschikt over gratis kaarten ten behoeve van haar leden. Wenst u de beurs te bezoeken, dan kunt u door middel van een mail aan: info@bvfn.nl een gratis kaart bestellen, deze wordt u dan zo spoedig mogelijk per post bezorgd.

Het bestuur van de vereniging hoopt u in groten getale op de beurs te mogen begroeten.

Namens het bestuur van de BVFN
R. Rodenburg
Voorzitter

Nederlandse Franchise Code in zicht

Utrecht, 6 februari 2015

Afgelopen jaren is de franchise sector steeds meer in de aandacht komen te staan. Belangrijkste aanleiding is de problematiek rondom de veronderstelde ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer. Na onderzoeken en Kamervragen is de sector bezig een nieuwe set maatregelen te ontwikkelen, waaronder een Nederlandse Franchise Code.

Franchise, een krachtig bedrijfsmodel

Franchisevestigingen hebben vaak een hogere omzet en groei dan vergelijkbare mkb-ondernemingen en zijn beter bestand tegen omzetdalingen als gevolg van de crisis. Het ongelijke speelveld heeft er echter toe geleid dat de positie van de franchisenemer steeds verder onder druk is komen staan. Wanneer echter franchisegever en franchisenemer op een gelijkwaardige en transparante manier kunnen samenwerken is en blijft franchise een krachtig bedrijfsmodel, waar beide partijen voordeel bij hebben. In Nederland zijn er zo´n 750 formules en 30.000 franchisevestigingen met een omzet van 31 miljard euro en 280.000 medewerkers.

Zelfregulering

De Tweede kamer heeft bij diverse gelegenheden vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Na intensief overleg met de sectororganisaties is een helder beeld ontstaan van de door de sector gewenste oplossingsrichtingen. De sector zet in eerste instantie in op zelfregulering door middel van een nieuw te ontwikkelen Nederlandse Franchise Code. Partijen zijn er over eens dat er in ieder geval een modus gevonden moet worden voor het betrekken van free-riders die zich niet willen committeren aan een gedragscode. Eind oktober 2014 heeft minister Kamp een brief gestuurd waarin een concrete toezegging werd gedaan betreffende de aanpak problematiek franchisesector. Vanuit de sector is, na langdurig en breed overleg, een schrijfcommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de franchisegevers en franchisenemers, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Commissie

De schrijfcommissie heeft concreet de opdracht om een Nederlandse Franchise Code te schrijven die door elke franchisegever en -nemer wordt geëerbiedigd en tevens onderzoek te doen naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting. Daarnaast kan ze voorstellen doen voor flankerende maatregelen op het gebied van voorlichting en fraudebestrijding. De schrijfcommissie bestaat uit gekozen sectorvertegenwoordigers. Vanuit de franchisegevers zijn dit Jos Boot, algemeen directeur van de Retail Development Company en Ab van der Borg, coördinator vestigingen en franchise van Agri Retail. De franchisenemers worden vertegenwoordigd door mr. Patricia Hoogstraaten RAE, Vakcentrum en mr. Gerald ten Have MSRE MRICS, directeur Europa Have B.V.

Nieuwe gedragscode

De commissie werkt nu intensief aan het formuleren van een gedragscode waarin duidelijk en evenwichtig wordt vastgelegd hoe beide partijen, franchisegevers en -nemers zich moeten gedragen bij het aangaan en uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De code moet tevens duidelijkheid gaan bieden over transparantie en informatieplichten. Onderzocht zal worden op welke wijze naleving van de code kan worden gegarandeerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbeterde, onafhankelijke en kosteneffectieve vorm van geschillenbeslechting. De schrijfcommissie heeft het streven om voor de zomer de code voor consultatie aan te bieden aan de sector.

Einde persbericht

Nieuwsbrief 6 maart 2015

Geacht lid van de BVFN,

Inmiddels is het weer de hoogste tijd dat u iets van uw Belangenvereniging verneemt. De ontwikkelingen staan namelijk niet stil. In het hiernavolgende verneemt u in kort bestek een en ander daaromtrent.

Algemene Ledenvergadering 26 januari 2015

Zoals u weet vond op 26 januari jl. de eerste algemene ledenvergadering van de BVFN plaats. Naast de gebruikelijke verslaglegging over het afgelopen verenigingsjaar, werd daarin tevens stilgestaan bij diverse actuele ontwikkelingen in franchiseland en werd de rol van de BVFN in die ontwikkelingen nader besproken. De oplettende lezer heeft te dien aanzien overigens reeds kunnen kennisnemen van het BVFN artikel in het vakblad Franchise+.
Tijdens de ALV is ook een bestuurswisseling voltrokken en bekrachtigd. Wegens toenemende zakelijke verplichtingen heeft de heer H. Holtkamp, franchisenemer van De Hypotheker, moeten besluiten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. In zijn plaats is genoemd als bestuurslid echtgenote, mevrouw Emily Holtkamp.
Ook zij is werkzaam binnen de Hypotheker-organisatie en heeft als oud Albert Heijn franchisenemer grote bekendheid met de Ahold franchiseconcepten. Daarnaast was zij tot voor kort werkzaam als docente bedrijfseconomie in het hoger onderwijs, en als zodanig derhalve buitengewoon geschikt als BVFN bestuurder.

Activiteiten

Het ledental van de BVFN groeit gestaag. Ook voor het overige timmert de BVFN fors aan de weg. Op regelmatige basis zit de BVFN onder meer aan tafel met de belangrijkste organisaties in de franchisebranche, waaronder de Nederlandse Franchise Vereniging. In herinnering zij nog maar eens geroepen dat de Nederlandse Franchise Vereniging de BVFN als een serieuze gesprekspartner ziet en sterk hecht aan goede onderlinge contacten, vanzelfsprekend ten goede komend aan franchising in den brede.

Ook met de door het Vakcentrum geïnitieerde organisatie FaNed vindt overleg plaats. Het belangrijkste doel daarvan is voorshands te verzekeren dat beide organisaties elkaar versterken en niet tegenwerken, met wederom de belangen van franchisenemers in Nederland als leidraad. Voor het komend jaar worden door de BVFN diverse activiteiten gepland. Ook wordt gewerkt aan het samenstellen van diverse voordelen voor u als lid. Binnen afzienbare termijn ontvangt u daar nadere informatie over.

Tot slot

De behoefte aan de behartiging van belangen van franchisenemers blijkt onverminderd groot. De continue stijging van het ledental van de BVFN laat dat zien, alsmede de behoefte van diverse externe partijen om met de BVFN in overleg te treden. Te dien aanzien zal het bestuur de komende tijd de nodige activiteiten ontplooien. U zult daar periodiek door middel van nieuwsbrieven als de onderhavige van op de hoogte worden gehouden.

Namens het bestuur van de BVFN

R. Rodenburg
Voorzitter