Nederlandse Franchise Code in zicht

Utrecht, 6 februari 2015

Afgelopen jaren is de franchise sector steeds meer in de aandacht komen te staan. Belangrijkste aanleiding is de problematiek rondom de veronderstelde ongelijkwaardigheid tussen franchisegever en franchisenemer. Na onderzoeken en Kamervragen is de sector bezig een nieuwe set maatregelen te ontwikkelen, waaronder een Nederlandse Franchise Code.

Franchise, een krachtig bedrijfsmodel

Franchisevestigingen hebben vaak een hogere omzet en groei dan vergelijkbare mkb-ondernemingen en zijn beter bestand tegen omzetdalingen als gevolg van de crisis. Het ongelijke speelveld heeft er echter toe geleid dat de positie van de franchisenemer steeds verder onder druk is komen staan. Wanneer echter franchisegever en franchisenemer op een gelijkwaardige en transparante manier kunnen samenwerken is en blijft franchise een krachtig bedrijfsmodel, waar beide partijen voordeel bij hebben. In Nederland zijn er zo´n 750 formules en 30.000 franchisevestigingen met een omzet van 31 miljard euro en 280.000 medewerkers.

Zelfregulering

De Tweede kamer heeft bij diverse gelegenheden vragen gesteld en commissievergaderingen gewijd aan de problemen in de franchisesector. Na intensief overleg met de sectororganisaties is een helder beeld ontstaan van de door de sector gewenste oplossingsrichtingen. De sector zet in eerste instantie in op zelfregulering door middel van een nieuw te ontwikkelen Nederlandse Franchise Code. Partijen zijn er over eens dat er in ieder geval een modus gevonden moet worden voor het betrekken van free-riders die zich niet willen committeren aan een gedragscode. Eind oktober 2014 heeft minister Kamp een brief gestuurd waarin een concrete toezegging werd gedaan betreffende de aanpak problematiek franchisesector. Vanuit de sector is, na langdurig en breed overleg, een schrijfcommissie samengesteld met vertegenwoordigers vanuit de franchisegevers en franchisenemers, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Commissie

De schrijfcommissie heeft concreet de opdracht om een Nederlandse Franchise Code te schrijven die door elke franchisegever en -nemer wordt geëerbiedigd en tevens onderzoek te doen naar een geschikte vorm van onafhankelijke geschillenbeslechting. Daarnaast kan ze voorstellen doen voor flankerende maatregelen op het gebied van voorlichting en fraudebestrijding. De schrijfcommissie bestaat uit gekozen sectorvertegenwoordigers. Vanuit de franchisegevers zijn dit Jos Boot, algemeen directeur van de Retail Development Company en Ab van der Borg, coördinator vestigingen en franchise van Agri Retail. De franchisenemers worden vertegenwoordigd door mr. Patricia Hoogstraaten RAE, Vakcentrum en mr. Gerald ten Have MSRE MRICS, directeur Europa Have B.V.

Nieuwe gedragscode

De commissie werkt nu intensief aan het formuleren van een gedragscode waarin duidelijk en evenwichtig wordt vastgelegd hoe beide partijen, franchisegevers en -nemers zich moeten gedragen bij het aangaan en uitvoeren van een franchiseovereenkomst. De code moet tevens duidelijkheid gaan bieden over transparantie en informatieplichten. Onderzocht zal worden op welke wijze naleving van de code kan worden gegarandeerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbeterde, onafhankelijke en kosteneffectieve vorm van geschillenbeslechting. De schrijfcommissie heeft het streven om voor de zomer de code voor consultatie aan te bieden aan de sector.

Einde persbericht

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *