Persbericht: franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen

Franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen, wetgeving is noodzaak.

Sinds de presentatie van de NFC aan de minister begin vorig jaar wordt de NFC nog in geen enkele franchiseverhouding toegepast. Een inventarisatie onder vele
franchisenemersverenigingen aangesloten bij de BVFN toont dit aan. Ook de rechter wijst toepassing af. De code is daarmee tot dusverre, alle inspanningen ten spijt, een
dode letter.

Wettelijk verankeren van de franchisecode

De BVFN ondersteunt daarom dat de minister doorzet met het wettelijk verankeren van de code en levert daaraan een actieve bijdrage. Het ontbreken van een wettelijke
verankering wordt nu immers als excuus gebruikt om de code buiten toepassing te laten. De BVFN is inmiddels parallel daaraan wel met vertegenwoordigers van
franchisegevers constructief in gesprek, om te proberen de koudwatervrees bij franchisegevers weg te nemen. Dit overleg leidt ertoe dat men bereid is enkele vrijblijvende proeven te doen met toepassing van de code in een aantal sectoren.

Het is spijtig te moeten constateren dat het evenwicht in de branche bijna één jaar na het accepteren van de code door de minister nog steeds niet is hersteld door de afwijzende opstelling van franchisegevers. De BVFN vindt daarom dat deze proeven op geen enkele wijze de noodzaak om nu snel tot wetgeving te komen mogen beïnvloeden.
De code dient in de huidige vorm te worden toegepast. De suggestie dat de code door het wetgevingstraject of door overleg nog kan veranderen acht de BVFN volstrekt onjuist en onwenselijk. De komende consultatie heeft slechts betrekking op de wijze waarop de wettelijke verankering vorm krijgt en niet op de inhoud van de code zelf. Dat traject ligt achter ons. Evaluatie van de code zelf vindt pas plaats nadat deze in de volle breedte wordt toegepast. De huidige code is reeds een product dat tot stand gekomen is door onderhandelingen tussen franchisenemers en franchisegevers en de daaraan verbonden denktanks. De BVFN roept haar leden op het onderwerp toepassing NFC in de overleggen met hun franchisegevers op de agenda te plaatsen, zodat nader kan worden
geïnventariseerd om welke redenen franchisegevers vrijwillige toepassing afwijzen.

Desgewenst kan de BVFN franchisenemers daarover voorlichten en hen daarbij begeleiden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met het secretariaat van de vereniging.

Bestuur BVFN

Franchisegevers weigeren nog steeds NFC toe te passen, wetgeving

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *